MATURA 2020 – ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI

Zapraszamy absolwentów Technikum Menedżerskiego w Toruniu po odbiór świadectw dojrzałości
we wtorek 11 sierpnia 2020 r. w godzinach 9:30 – 14:30 w sekretariacie szkoły (II piętro).

Odbioru świadectwa dojrzałości należy dokonać osobiście. Inne osoby, odbierające świadectwo dojrzałości w imieniu absolwenta, powinny posiadać imienne upoważnienie, zawierające dane dokumentu tożsamości osoby upoważnionej.

Odbiór świadectwa dojrzałości w innym terminie niż wyżej podany, możliwe jest w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

Wytyczne dla absolwentów dotyczące zasad wydawania wyników tegorocznych matur:
1. Po odbiór wyników może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Po odbiór wyników nie może przyjść osoba, która przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją
w warunkach domowych.
3. Wchodząc na teren szkoły należy zasłonić usta i nos maseczką, zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) od innych osób.
4. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.
5. Podczas potwierdzania odbioru dokumentu, absolwent korzysta z własnego długopisu.
6. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości / aneksu do świadectwa dojrzałości / zaświadczenia należy opuścić teren szkoły nie doprowadzając do tworzenia się grup.