Technik organizacji turystyki

W trakcie pięcioletniej nauki uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu: planowania, kalkulacji kosztów, rezerwacji, realizacji, rozliczania imprez i usług turystycznych oraz prowadzenia informacji turystycznej.

Kwalifikacje zawodowe
  • przygotowanie imprez i usług turystycznych
  • obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych
Przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie rozszerzonym
  • geografia
  • język angielski
Sylwetka absolwenta

W trakcie pięcioletniej nauki uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu: planowania, kalkulacji kosztów, rezerwacji, realizacji, rozliczania imprez i usług turystycznych oraz prowadzenia informacji turystycznej. Absolwent kierunku jest profesjonalnie przygotowany do opracowywania tras podróży, rezerwacji noclegów, badania popytu i podaży usług turystycznych, dobierania usług zgodnie z wymaganiami klienta krajowego i zagranicznego. Wykazuje się szeroką wiedzą z zakresu geografii Polski i świata, potrafi korzystać z map i innych źródeł informacji, a pozyskane wiadomości wykorzystuje w praktyce.

Zgodnie z ideą szkoły kształcenie praktyczne już od początku odbywa się nie w szkolnych salach, a w miejscach pracy związanych z kierunkiem. Technik organizacji turystyki uczy się zawodu od specjalistów pracujących w biurach podróży, hotelach, punktach informacji turystycznej oraz jednostkach administracji samorządowej zajmujących się promocją danego regionu, zdobywając tym samym cenne doświadczenie i kontakty zawodowe.

Po koniec klasy trzeciej i  czwartej odbywają się egzaminy zawodowe, a pięcioletni okres nauczania kończy egzamin maturalny. Uzyskanie świadectwa dojrzałości pozwala absolwentowi kontynuować naukę na uczelniach wyższych, w szczególności na takich kierunkach jak: turystyka i rekreacja, hotelarstwo, turystyka biznesowa, turystka międzynarodowa, marketing, zarządzanie.

Perspektywy zawodowe

Wraz ze zwiększającym się ruchem turystycznym wzrasta zapotrzebowaniem na usługi turystyczne świadczone przez wykwalifikowany personel. Technik organizacji turystyki znajduje zatrudnienie w hotelach, biurach podróży, biurach turystycznych,  centrach informacji turystycznej, gospodarstwach agroturystycznych, izbach turystyki, jednostkach samorządowych odpowiedzialnych z promocję regionu oraz w firmach organizujących eventy i imprezy plenerowe.