Technik weterynarii

W trakcie pięcioletniej nauki uczeń nabywa wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu: prowadzenia chowu, hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących, wykonywania zabiegów inseminacji, wykonywania czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych zwierząt, czynności pomocniczych związanych z bezpieczeństwem żywności i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt oraz badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa.

Kwalifikacje zawodowe
  • prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
  • wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych
Przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie rozszerzonym
  • biologia
  • chemia
Sylwetka absolwenta

W trakcie pięcioletniej nauki uczeń nabywa wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu: prowadzenia chowu, hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących, wykonywania zabiegów inseminacji, wykonywania czynności pomocniczych w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu chorób zwierząt, wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych zwierząt, czynności pomocniczych związanych z bezpieczeństwem żywności i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt oraz badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa. Absolwent posiada szeroką wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt, potrafi diagnozować stan zdrowia zwierzęcia, wykonywać podstawowe zabiegi chirurgiczne i pielęgnacyjne, podawać leki, kolczykować oraz unasienniać.

Zgodnie z ideą szkoły kształcenie praktyczne od samego początku odbywa się nie w szkolnych salach, a w miejscach pracy związanych z kierunkiem. Technik weterynarii uczy się zawodu w lecznicach weterynaryjnych, stacjach hodowli, fermach przemysłowych, ogrodach zoologicznych i schroniskach dla zwierząt, zdobywając tym samym cenne doświadczenie i kontakty zawodowe.

Pod koniec klasy trzeciej oraz klasy czwartej odbywają się egzaminy zawodowe, a pięcioletni okres nauczania kończy się egzaminem maturalnym. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości absolwent może kontynuować naukę na uczelniach wyższych, w szczególności na takich kierunkach jak: zootechnika, weterynaria, agroturystyka, turystyka przyrodnicza, biologia, hodowla i ochrona zwierząt.

Veterinarian examining dog’s heartbeat
Perspektywy zawodowe

Technik weterynarii znajduje zatrudnienie w firmach hodowlanych, ogrodach zoologicznych, lecznicach i klinikach weterynaryjnych oraz w przemysłowych stacjach hodowli zwierząt. Ponadto posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia własnej kliniki, gospodarstwa rolnego bądź hodowli zwierząt. Technik weterynarii asystuje w różnorodnych operacjach przeprowadzanych na zwierzętach.